Tuberous Sclerosis Alliance of Israel
           

 עיניים 


עיניים   Eyes
 


גידולים שפירים וכתמי דפגמנטציה עלולים להופיע באנשים עםTSC אך רק לעתים נדירות עלולים לגרום לבעיות ראיה או לאיבודה. מומלץ לבצע בדיקת עיניים בזמן האבחון ובהמשך מעקב על פי המלצת רופא עיניים אשר מכיר את המחלה.

English


בניית אתרים 2all