Tuberous Sclerosis Alliance of Israel   טוברוס סקלרוזיס ישראל
  
  
  
  

 


תניית פטור (Disclaimer)

אתר זה נועד לספק מידע בסיסי על אודות טוברוס סקלרוזיס (TSC).

אין לראות במידע המופיע כאן עצה או התוויה רפואית וכן אין לראות במידע שבאתר המלצה להפסקה או שינוי של טיפול רפואי

אין לנקוט בפעולה כלשהי בהתבסס על המידע באתר, ביחס לטיפול הרפואי שהנכם מקבלים, מבלי להיוועץ קודם עם רופא.

העמותה הישראלית לטוברוס סקלרוזיס אינה מקדמת או ממליצה על טיפול, תוכנית טיפול, מוסד או שירות רפואי מכל סוג שהוא. המידע באתר זה נועד להשכלתך ולמידע כללי בלבד.

הפעילות עמותה הינה התנדבותית, ללא מטרות רווח, ואין בשום אופן לראות באתר זה, ו/או את החומרים ו/או את התכנים שבו ו/או את האנשים שמאחוריו, כמייצגים את "מקצוע הרפואה" כפי שהוא מוגדר כיום בחוק.

העמותה לא תישא באחראיות לשינויים שנעשו ע"י המשתמש או ע"י צד שלישי, במידע המוצג באתר. המשתמש בלבד יישא באחראיות, לרבות כלפי צד שלישי במידע, לאופן בו הוא עושה שימוש במידע.

בסופו של דבר, יש להתאים את דרך הפעולה בטיפול בחולה נתון רק לאחר דיון עם הרופא המטפל.

קישורים חיצוניים

אתר זה מכיל קישורים חיצוניים שנועדו לנוחיות המשתמש, שאינם מצויים בשליטת העמותה או בהשגחתה.

העמותה הישראלית לטוברוס סקלרוזיס אינה מתחייבת מפני טעויות אנוש, השמטות, עיכובים, הפרעות ואובדן נתונים בקישורים הקיימים באתר. כמו כן, אינה מתחייבת כי האתרים המקושרים יהיו נקיים מווירוסים או מנגנונים מזיקים אחרים. העמותה אינה אחראית לנזק שייגרם למשתמש עקב פגם, תקלה, או תפעול שגוי של האתר.

העמותה הישראלית לטוברוס סקלרוזיס אינה אחראית על הפעולות שננקטו בעקבות שימוש במידע המוצג בקישורים החיצוניים, או על האמינות, העדכניות, והחוקיות של האתרים.

הרשמה לעמותה- מאגר המידע

הנתונים האישיים שימסור משתמש בעת ההרשמה לחברות בעמותה, יישמרו במאגר המידע של העמותה.

העמותה לא תעביר את המידע לצדדיים שלישיים, והמידע שנאסף יישמר ע"י הנהלת העמותה בלבד.

העמותה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדוא"ל מידע בנוגע לפעילויות העמותה.

החברה עשויה להיעזר בחברות שונות שיספקו לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר כגון Google analytics  ואחרות. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

זכויות יוצרים

החומר המתפרסם באתר זה, לרבות טקסטים, גרפיקה, סימן, איור, טבלה, וכדומה, הוא רכושו הבלעדי של העמותה הישראלית לטוברוס סקלרוזיס, או של העמותה לטוברוס סקלרוזיס בארה"ב, בהתבסס על המידע המוצג באתר הבא, ובהסכמה מראש:

https://www.tsalliance.org/

אסור למשתמש להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר או למכור חומר המופיע באתר זה ללא קבלת רשות העמותה מראש ובכתב. אסור למשתמש לפגום, לסלף, לשנות או לבצע כל פעולה דומה אחרת בחומר המופיע באתר זה.

 

אם אינך מסכים לפרט כלשהו מהאמור לעיל, אתה רשאי לצאת מהאתר. אם בחרת להישאר באתר, ניתן להסיק מכך כי אתה מסכים, באופן מפורש, לכל האמור לעיל


אנו מקווים שתמצא את המידע מעניין ומועיל גם תחת הסתייגויות אלו.
logo בניית אתרים